Suche

Hans Brass Brebacher Weg 15 [Marzahn-Hellersdorf]

Opfer des Nationalsozialismus Brebacher Weg 15 [Marzahn-Hellersdorf]

Opfer des Zweiten Weltkriegs Brebacher Weg 15 [Marzahn-Hellersdorf]