https://www.gedenktafeln-in-berlin.de/uploads/tx_tafeln/mollstr_11.jpg
© Foto: Holger Hübner

פה נקברו

עצמות הטהרים מתושבי קהלתנו הקדמוניה

ברלין

הנהרגים והנשרפים על קדושת השם ביום י’ב אב

שנת ה’רע

ויצב מאיר בן אברהם ר’ סלומונסקי מצבה הזאת

על משככותם בשנת תרצ”ה ק